مصاحبه دکتر یعقوب اسماعیلی درباره وسواس فکری
مصاحبه دکتر یعقوب اسماعیلی درباره وسواس فکری

مصاحبه تلویزیونی در شبکه سلامت برنامه سلام زندگی درباره وسواس فکری.
 
قسمت اول این ویدئو

 
قسمت دوم این ویدئو

 

بیشتر بخوانید