هیجان چیست؟
هیجان چیست

هیجان وضعیت پیچیده ای است در پاسخ به تجربه های دارای بار احساسات ؛ ویا واکنش کلی شدید و کوتاه ارگانیسم به یک موقعیت غیر منتظره همراه با یک حالت عاطفی خوشایند یا ناخوشایند می باشد. وقتی هیجان شدیدی مانند خشم دست می دهد احتمال دارد تغییرات بدنی متعددی نیز احساس کنیم مانند: تند شدن تنفس و ضربان قلب ، خشکی گلو و دهان ، عرق کردن ، لرزش بدن و… . این تغییرات فیزیولوژیایی که همزمان با برانگیختگی هیجان رخ می دهد ناشی از فعال شدن بخش سمپاتیک دستگاه عصبی خودمختار است.

بیشتر بخوانید