اختلال سلوک
اختلال سلوک

اختلال سلوک طیف وسیعی از رفتارهای ضد اجتماعی چون اعمال پرخاشگرانه و خشن، خشونت عمدی به مردم و رفتاری بی رحمانه با حیوانات، تخریب اموال دیگران به منظور تفریح، زیر پا گذاشتن مقررات و انتظارات احتمالی نزاع، دروغگویی، نقص حقوق دیگران، غیبت غیر موجه از مدرسه، پیش قدمی در درگیری های فیزیکی و … را در بر میگیرد.

بیشتر بخوانید