اسپسیفایر درد غالب یا اختلال درد چیست؟
اسپسیفایر درد غالب یا اختلال درد چیست؟

درد یکی از نشانه‌هایی است که در هنگام بیماری احساس می‌کنیم.
هنگامی که بیمار می‌شویم با مصرف داروهای مرتبط با آن بیماری احساس درد بهبود پیدا می‌کند.
اما شرایطی را در نظر بگیریم که احساس درد فرد با وجود مصرف دارو برطرف نشود

بیشتر بخوانید