کی باید مشاوره برویم؟
کی باید مشاوره برویم؟

در مشاوره، به مراجع از جهات خودشناسی و رشد در زمینه‌های استقلال، تصمیم‌گیری، خودیاری در رفع مشکلات و نظیر آنها کمک می‌شود، در حالی که حوزه فعالیت روان‌درمانی، مسائل مربوط به تضاد درونی فرد است.

بیشتر بخوانید
ضرورت استفاده از تست های شخصیت در مشاوره روانشناسی
ضرورت استفاده از تست های شخصیت در مشاوره روانشناسی

ویژگیهای شخصیت مشخصه مهمی از رفتار و نگرش و احساسات ما هستند بنابراین باید از خصوصیات شخصیتی خود بیشتر آگاهی داشته باشیم.

بیشتر بخوانید