بیمار روانی
باورهای نادرست در مورد بیماری روانی

با باورهای نادرست در مورد بیماری روانی چه کنیم؟

اولین اقدام برای مبارزه با باورهای غلط انجام دادن کارهای فرهنگی وبالا بردن سطح آگاهی مردم است .باید با این باور های غلط مبارزه کنیم.باید این پندار رااز میان برداریم که انکار بیماری های روانی ،درمان نا پذیر یا خطر ناک،هستند.باید تا حد امکان شرایطی فراهم کنیم که بیمار درمان نا پذیر با خطرناک،نداشته باشیم یا کم داشته باشیم.باید تلاش کنیم تابیماری ها را بهتر کنترل کنیم وبیما ران را زیر نظر داشته باشیم.

بیشتر بخوانید